Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/amartuvs/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

БОЛОВСРОЛЫН ЭРХЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

МУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ - www.legalinfo.mn
Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай - 2007 он Дугаар 219
Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай - 2007 он Дугаар 354
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ,доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай - 2012 он Дугаар 78
Зардлын дундаж норматив батлах тухай - 2012 он Дугаар 94
Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай - 2012 он Дугаар 106
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ - 2013 он Дугаар 68
“Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр - 2013 он Дугаар 295
Төрийн өмчийн сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, бусад албан хаагчид улирлын ажлын үр дүнгийн урамшил олгох журам - 2013 он Дугаар 393
Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого батлах тухай - 2015 он Дугаар 12

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ - www.ulaanbaatar.mn
Журам батлах тухай 2015 он А/255
I хавсралт: Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх, урамшуулал олгох журам
II хавсралт: Сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг сайжруулсан багш шалгаруулах журам

БСШУ-НЫ САЙДЫН ТУШААЛ - www.meds.gov.mn
Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм - 2005 он Дугаар 405
ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм - 2007 он Дугаар 41
Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт - 2007 он Дугаар 354 (179)
Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтлах чиглэл - 2007 он Дугаар 17
Улс, аймаг, нийслэлийн “Оны тэргүүний багш” шалгаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал - 2007 он Дугаар 440
Улсын тэргүүний цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль шалгаруулах журам - 2008 он Дугаар 111
Хүүхдийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм - 2008 он Дугаар 68
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага - 2010 он Дугаар 353
СӨБ эзэмшүүлэх хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах журам - 2012 он А/131
Хүүхэд бүрд ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл - 2013 он А/110
Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого - 2013 он А/327
СӨ болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам - 2013 он А/287
Цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхээс нэг хичээлийн жилд бэлтгүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгслийн жагсаалт - 2013 он А/266
Зуны сургалт зохион байгуулах тухай - 2013 он А/210
Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам - 2013 он А/305
СӨББ-ын багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, аргазүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт - 2014 он А/52
Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам - 2013 он А/293 (II хавсралт)
Цэцэрлэгийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах журам - 2014 он А/112
Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр батлах тухай - 2015 он А/301
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сайн хичээл, үйл ажиллагааны удирдамж - 2015 он А/371

БМДИ –ИЙН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ - www.itpd.mn
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай 2014 он А/51
Багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах тухай 2015 он А/07
Сургалтын хөтөлбөр батлах тухай 2015 он А/27

ХАМТАРСАН ТУШААЛ
Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого - 2005 он Дугаар 116/83/45
Цэцэрлэг, ЕБС-ийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож, олгох журам - 2007 он Дугаар 307/91/237
ЕБС, цэцэрлэгийн багш, зарим албан тушаалтанд ур чадварын нэмэгдэл олгох шалгуур үзүүлэлт - 2010 он Дугаар 362/112/183